C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В РАЙОНЕН СЪД -МЕЗДРА


       В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд - Мездра има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Мездра, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 21

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща: rsud_mz@abv.bg

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:


1. Регистър „Човешки ресурси“.

       В регистъра се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители работещи в Районен съд-Мездра, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в съда, с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност. Правното основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.

       В хода на дейностите по управлението на човешките ресурси се обработват лични данни за физическата идентичност, за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, здравословните и безопасни условия на труд, както и социалните въпроси.

     Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени на НАП, НОИ, Сметна палата и други публични органи, с оглед на техните правомощия или на банки при изплащане на възнаграждения.

     При процедурите по подбор на служители се спазват изискванията на специалните закони уреждащи тази дейност.

     Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

2. Регистър „Вещи лица, преводачи и съдебни заседатели“.

   В регистрите се обработват лични данни на физически лица, явяващи се в качеството си на вещо лице/експерт, съдебен преводач, свидетел, съдебни заседатели и др. в съдебния процес с цел изпълнение на законовите задължения на администратора-правораздаване, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност.

         Обработваните данни включват физическа идентичност /ЕГН, данни по лична карта/, образование, трудова дейност и гражданско-правен статус. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Наредба № 2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и Наредба № Н-1/16.05.2014г. за съдебните преводачи, Наредба № 7/10.10.2017г. за съдебните заседатели, Закона за счетоводството и др.

3. Регистър „Деловодство“

         В регистъра се обработват личните данни на физически лица участници в съдебния процес с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на делата (правораздаване). За тези цели се обработват личните данни на страните по делата.

Обработваните данни включват физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка и др.); социална и икономическа идентичност на лицата, психическо и психологическо състояние, по някои дела – здравен статус; лични данни, които се отнасят до членство в политически партии и организации. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт и др.

4. Регистър „Бюро съдимост“.

         В регистъра се обработват лични данни на осъдените физически лица, от бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл.78а от НК, с цел изпълнение законови задължения на администратора- правораздаване.

Обработваните данни включват физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, и др.); семейна идентичност: данни относно семейното положение на физическото лице (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, както и родствени връзки; лични данни, които се отнасят до здравето. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Наредба № 8/2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост и др.

5. Регистър „Жалбоподатели“.

         В регистъра се обработват лични данни на физически лица-податели на жалби, предложения и сигнали до съда относно организацията по образуването и движението на делата, организацията на административната дейност и др., с цел изпълнение законови задължения или упражняване на официалните правомощия на администратора

       Обработваните данни се предоставят от физическите лица, които сезират председателя на съда, като категориите се определят от подателя и най-често включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, а в отделни случаи и лични данни за съдебното минало и/или здравословното състояние. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Административно процесуалния кодекс и др..

6. Регистър "Контрагенти"

В регистъра се обработват лични данни на физически лица, явяващи се в качеството си на страни по договори и предоставени оферти за услуги и материали с цел изпълнение законовите задължения на администратора при сключване на договори и финансово-счетоводна отчетност.

Обработваните данни включват физическа идентичност (ЕГН, данни по лична карта, телефон за връзка и др.) и социално-икономическа идентичност (текущо финансово състояние, участие в сдружения, банкови сметки и др.). Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и др.

7. Регистър "Достъп до обществена информация"

       В регистъра се обработват лични данни на физически лица във връзка с постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация с цел изпълнение законовите задължения на администратора при предоставяне на обществена информация.

       Обработването на данни на физически лица във връзка с исканията по ЗДОИ, включва информация за физическа идентичност (ЕГН, местоживеене, телефон за връзка и др.), в някои случаи и данни за социално-икономическа идентичност. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б.„в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за достъп до обществена информация.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Районен съд-Мездра.

        Районен съд - Мездра разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

  • държавни органи в съответствие с техните правомощия;
  • банки, при възникнало законово или договорно задължение;
  • пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица.

       Районен съд-Мездра извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участник на лице от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна).

Срок за съхранение на личните данни

     В Районен съд-Мездра действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение. При определяне на сроковете за съхранение са съобразени принципа за ограничаване на съхранението и целите, за които се обработват личните данни.

Права на физическите лица

     Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

1. Право на достъп;

2. Право на коригиране на неточни или непълни данни;

3. Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 – право на изтриване (право да бъдеш забравен);

4. Право на ограничение на обработването;

5. Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

6. Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

7. Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

     Упражняването на правата, когато личните данни се съдържат в съдебно решение, документ или материали по дело, изготвени в наказателно производство, незасяга и неможе да противоречи на разпоредбите на НПК (чл.58 от ЗЗЛД).

     Горните права  могат да бъдат упражнени чрез отправено искане  до Районен съд - Мездра, писмено или по електронен път, което следва да е конкретно.  Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд - Мездра.

Право на жалба.

        Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни , а когато нарушението е извършено от съда при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт до Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Значение на предоставените личните данни.

        Районен съд-Мездра обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания.

От какви източници получаваме лични данни.

     Обработваните от Районен съд - Мездра лични данни се предоставят от физическите лица за които се отнасят, както и от други лица/институции/ в предвидените в нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация